Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2017

Ayah, Kapan Panen Tiba?

Cerpen : Dwi Utami Panggaben Azan subuh menggema, Rio tersentak dari tidumya. Lantunan suara azan itu sungguh merdu dan lembut terasa ditelinga Rio, hingga ia mendengarkannya penuh penghayatan sampai azan usai. Terus Rio berdiri melangkah keruangan depan. Matanya terpengarah perlahan-lahan air matanya menetes melihat ruangan yang masih berantakan itu.“ Astagfirullah, aku lupa. Kiranya semalam ada acara takjiah atas kepergian ayah. Ya Tuhan, ya Robbi, aku belum percaya ayahku telah tiada ucapan dalam hati. Tikar-tikar masih tergelar, asbak-asbak rokok berserakan serta gelas-gelas bekas air minum masih tersusun dipojok ruangan. “Ya, Tuhan beri hamba kekuatan dihatinya. Rio meneruskan niatnya untuk melaksanakan sholat subuh. Pikirannya masih menerawang akan peristiwa kepergian ayahnya kemarin pagi. Diatas sajadah usai sholat ia melantunkan doa buat almarhum ayahnya, meminta ridho-Nya memohon petunjuk -Nya. Tiba - tiba ia dikejutkan rangkulan tangan mungil dari belakang, temyata adik bungsu…

MAKALAH TENTANG : PEMIKIRAN TENTANG KHAWARIJ DAN MURJI'AH

A. Pendahuluan             Khawaris salah satu nama aliran di dalam ilmu kalam. Mengapa dinamakan kahwarij? Hal ini ada beberapa alasan, Yaitu :  a. Golongan ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, karena tidak setuju dengan sikap Ali, atas arbilitase (tahkim) sebagai jalan dalam penyelesaian persengketaan tentang khalifah (tahkim) sebagai jalan dalam penyelesaian persengketaan tentang khalifah dengan Mu'awiyyah Ibn Abi Sufyan b. Khawarij berasal dari kata kharaju yang artinya keluar. Mengandung maksud bahwa mereka (sebagian pengikut Ali) keluar dari baris dan Ali         Mungkin kaum khawarij menganggap dirinya sebagai orang yang pergi untuk meninggalkan rumahnya. Dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan Rasulnya.           Selain mendapatkan sebutan sebagai gelar khawarij, mereka juga disebut haruriyah. Kata ini bermula dari suatu desa yang termasuk dalam wilayah kota kufah, irak, Kota ini dijadikan tempat bertemunya orang-orang yang keluar dari barisan Ali …

MAKALAH TENTANG : PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA DI TINJAU DARI EKSISTENSI DAN PROSPEKTIFNYA

A. Pendahuluan
            Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategi bagi kelangsungan peradapan manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variable penididikan sebagai suatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Bagitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. hal ini dapat dilihat dari isi pembukaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.         Lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses pendidikan karena lembaga berfungsi sebagai  mediator dalam mengatur jalannya pendidikan. Pada zaman sekarang ini tampaknya tidaklah disebut pendidikan. Lembaga pendidikan sangat mutklak keberadaannya bagi kelancaran proses pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan konsep Islam. Karena lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah dimana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melak…

MAKALAH TENTANG : MANHAJ TEOLOGI ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

 A.    Latar Belakang

         Pembahasan mengenai tauhid merupakan hal yang paling urgen dalam agama Islam, dimana tauhid mengambil peranan penting dalam membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, selain juga sebagai inti atau akar daripada ‘Aqidah Islamiyah. Keimanan itu merupakan akidah dan pokok yang di atasnya berdiri syari’at Islam. Kemudian dari pokok itu keluarlah cabang-cabangnya.
        Tauhid ialah mengesakan Allah dan mengakui keberadaannya serta kuat kepercayaannya bahwa Allah itu hanya satu tidak ada yang lain. Tidak ada sekutu baginya, yang bisa menandinginya bahkan mengalahkannya.
        Manusia berdasarkan fitrah dan akal sehat pasti mengakui bahwasanya Allah itu Maha esa. Seorang muslim wajib mengimani akan keesaaan Allah ta’ala dan bahwasannya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ta’ala, adapun kalimat tauhid itu sendiri yang dimaksud ialah La ilaha illah yang berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah.
        Ada tiga aspek manh…

MAKALAH TENTANG : KEISTIMEWAAN AL-QURAN

BAB II
PEMBAHASAN

 A.  Pengertian Mukjizat
         Menurut bahasa kata Mu’jizat berasal dari kata i’jaz diambil dari kata kerja a’jaza-i’jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu.Pelakunya (yang melemahkan) dinamakan mu’jiz. Bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, ia dinamai mu’jizat.
       Menurut istilah Mukjizat adalah  peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku Nabi, sebagai bukti kenabiannya. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah SWT.Melalui para Nabi dan Rasul-Nya, sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya.
Manna’Al-Qattan mendefenisikannyademikian:
اَمْرٌخَارِقٌ لِلْعَادَةِمَقْرُوْنٌ بِالتَّحَدِّيْ سَالِمٌ عَنِ الْمُعَارِضَةِ
“Suatu kejadian yang keluar dari kebiasaaan , disertai dengan unsur tantangan , dan tidak akan dapat ditandingi.
[1]
Unsur-unsur mukjizat, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab ad…

MAKALAH PENGARUH MASUKNYA IDE-IDE PEMBAHARUAN TERHADAP MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Pendahuluan          Timbulnya pembaharuan pendidikan pemikiran islam di Indonesia baik dalam bidang Agama, sosial dan pendidikan diawali dan dilatarbelakangi oleh pembaharuan pemikiran Islam yang timbul dibelahan dunia Islam lainnya. terutama diawali oleh pembaharuan pemikiran Islam yang timbul di Mesir. Turki dan India. Latar belakang Pembaharuan yang Timbul di mulai sejak kedatangan Napoleon ke Mesir.         Dari yang dijelaskan diatas bahwa pembaharuan pendidikan dahulunya bukan berasal dari kaum muslimin tetapi dari kaum non muslim yang pemikirannya tidak berasal pemikiran Islam. Tetapi Napoleon tidak hanya sampai ke Mesir saja bahkan Napoleon menjelajahi berbagai negeri-negeri kaum muslimin dengan membawa pembahuruan Pendidikan yang mana pada saat itu kaum muslimin mengalami kemunduran dalam pemikiran Islam Sehingga Napoleon membawa misi untuk menyampaikan ide pembaharuan keseluruh negeri-negeri kaum muslimin.           Pembaharuan itu sampai ke Indonesia. Pada abad ke 20 m…